Informacje o projekcie

Projekt "Rozwój kadry dydaktycznej kluczem do nowej jakości kształcenia w SUM", umowa nr: POWR.03.04.00-00-D069/16-02 z dnia 05.06.2017 r. jest realizowany przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Umowa o dofinansowanie została podpisana z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji dydaktyczncyh kadry uczelni. Zdobyte przez kadrę uczelni kompetencje zostaną wykorzystane w zajęciach ze studentami w sposób jak najbardziej efektywny i przynoszący realne efekty. Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez realiację:

1. innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, które pozwolą na prowadzenie zajęć w nowym wymiarze tj.: 

- mentoring pozwoli na zbudowanie partnerskiej relacji między kadrą uczelni a studentami, polegającej na odkrywaniu i rozwijaniu potencjału studentów.

W/w metoda wsparcia pozwoli, aby studenci mogli lepiej poznać siebie, rozwijając tym samym samoświadaomość oraz poznając drogę samorealizacji. Ponadto kadra uczelni będzie mogła doradzać oraz programować drogę sukcesu studentów.

- learning-by-doing, czyli uczenie się poprzez pracę będzie dla studentów szczególnie atrakcyjną formą udoskonalenia zajęć. Wydajność studentów będzie rosła wraz ze wzrostem ich doświadczenia, a wzeastająca wydajność będzie efektem praktyki. Szkolenie kadry uczelni z zakresu mentoringu czy learning-by-doing pozwoli na wprowadzenie nowej jakości prwadzonej dydatyki.

2. Umiejętności informatycznych, w tym posługiwanie się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystanie w procesie kształcenia:

- STATISTICA - uczelnia w swoich zasobach posiada program statytyczny STATISTICA, który poprzez wyszkolenie kadry uczelni będzie można wykorzystać na zajęciach ze studentami w znacznie szerszym stopniu niż dotychczas. W/w szkolenie będzie miało wpływ na udoskonalenie zajęć z wykorzystaniemtego zaawansowanego narzędzia statystycznego. 

- SAS - uczelnia w swoich zasobach posiada również program analityczny SAS, który pozwala na import, przetwarzanie, zarządzanie oraz eksplorację danych, analizę statystyczną. Podobnie jak w przypadku programu STATISTICA również program SAS dzięki odpowiednim szkoleniom może zostać wykorzystany w znacznie szerszym stopniu z korzyścią dla studentów a także kadry uczelni. 

Szkolenia z w/w zakresu przyczynią się do wprowadzenia wyższej jakości prowadzonej dydaktyki poprzez naukę oraz udostępnianie wiedzy na temat posługiwania się oraz wykorzystania profesjonalnych baz danych.

3. Dydaktyki w języku obcym - objęcie kasdry dydaktycznej kursami z języka obcego (angielski poziom min. C1) pozwoli na zdecydowane podniesienie jakości prowadzonych zajęć w języku obcym. Dzięki w/w kursom kadra uczelni będzie mogła poszerzyć zasób posiadanego słownictwa u studentów z zakresu specjalistycznego słownictwa medycznego. 

Wartość Projektu:

753 162,50 zł

Wkład Europejskiego Fundusz Społecznego:

634 765,36 zł.

Dane kontaktowe

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Poniatowskiego 15 40-055 Katowice tel.: 32 20 83 600, fax: 32 20 83 577,

e-mail: rektor@sum.edu.pl www.sum.edu.pl

Projekt: Rozwój kadry dydaktycznej kluczem do nowej jakości kształcenia w SUM

współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój