Rekrutacja uczestników

Rekrutacja uczestników do projektu

Informujemy, że trwa II nabór do projektu pt.: "Rozwój kadry dydaktycznej kluczem do nowej jakości kształcenia w SUM", realizowanego w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Uczestnicy projektu mogą brać udział w następujących szkoleniach:

1. Innowacyjne umiejętności dydaktyczne (mentoring), szkolenie dwudniowe (weekend)

2. Innowacyjne umiejętności dydaktyczne (learning - by - doing), szkolenie dwudniowe (weekend)

3. Umiejętności informatyczne, w tym posługiwanie się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystanie w procesie kształcenia STATISTICA, szkolenie dwudniowe (weekend)

4. Umiejętności informatyczne, w tym posługiwanie się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystanie w procesie kształcenia SAS, szkolenie dwudniowe, które odbywać się będzie w tygodniu

5. Prowadzenie dydaktyki w języku obcym (kursy językowe z języka angielskiego na poziomie C1), szkolenie trwać będzie 20 tygodni, zajęcia odbywać się będą w sobotę przez 6 godzin zegarowych.

UWAGA III NABÓR TRWA ORAZ BĘDZIE PROWADZONY W SYSTEMIE CIĄGŁYM Z OKRESOWYMI LISTAMI RANKINGOWYMI 

Uczestnikami projektu mogą być:

  • nauczyciel akademicki w rozumieniu art. 108 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365),
  • osoby, z którymi uczelnia zawarła umowy cywilno-prawne na prowadzenie dydaktyki na okres roku akademickiego w ramach którego planowane jest dla tych osób wsparcie w projekcie (okres, na jaki została zawarta umowa musi obejmować zarówno okres udziału w projekcie jak i wymagany w kryterium dostępu nr 7 semestr, w którym prowadzone będą zajęcia z wykorzystaniem zdobytych w projekcie kompetencji).

1. Regulamin Rekrutacji - pobierz dokument

2. Formularz Przystąpienia do Projektu - załącznik nr 1

3. Formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 2

4. Oświadczenie Uczestnika Projektu - załącznik nr 3

5. Oświadczenie o Kwalifikowalności do Projektu - załącznik nr 4

6. Oświadczenie o Przyjęciu do Wiadomości - załącznik nr 5

7. Oświadczenie dotyczące osiągnięcia założonych przez Uczelnię efektów - załącznik nr 6

8. Zgoda na uczestnictwo w Projekcie - załącznik nr 7

Wydrukowane, wypełnione oraz podpisane załączniki nr od 1 do 7 należy przesłać do:

Centrum Transferu Technologii SUM
ul. Poniatowskiego 15
40 - 055 Katowice 

Szanowni Państwo w zwiazku z informacją jaka pojawiła się nastronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozowju w dniu 29.05.2018 r., informuję, że zmianie ulega załacznik "Oświadczenie Uczestnika projektu". Powyższe zmiany są wynikiem mwejścia w życie RODO.

Dane kontaktowe

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Poniatowskiego 15 40-055 Katowice tel.: 32 20 83 600, fax: 32 20 83 577,

e-mail: rektor@sum.edu.pl www.sum.edu.pl

Projekt: Rozwój kadry dydaktycznej kluczem do nowej jakości kształcenia w SUM

współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój