Umiejętności informatyczne, w tym posługiwanie się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystanie w procesie kształcenia STATISTICA

Cel Szkolenia:

Celem głównym szkolenia będzie zastosowanie statystyki w medycynie.

Program szkolenia będzie obejmował minimum:

- Wprowadzenie do planowania badań i analiz danych w medycynie,

- Podstawowe informacje o programie STATISTICA,

- Podstawy obsługi programu STATISTICA,

- Podstawowe pojęcia statystycznej analizy danych,

- Wybrane operacje zarządzania danymi w STATISTICA,

- Zastosowanie metod statystyki opisowej do oceny wyników badań medycznych,

- Wprowadzenie do problematyki wnioskowania statystycznego,

- Statystyczne podejście do weryfikacji hipotez badawczych,

- Przykłady stosowania testów parametrycznych i nieparametrycznych, moc testu
i szacowanie liczebności próby w STATISTICA,

- Wybrane metody analizy danych jakościowych w STATISTICA.

Dane kontaktowe

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Poniatowskiego 15 40-055 Katowice tel.: 32 20 83 600, fax: 32 20 83 577,

e-mail: rektor@sum.edu.pl www.sum.edu.pl

Projekt: Rozwój kadry dydaktycznej kluczem do nowej jakości kształcenia w SUM

współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój